Wniosek kandydata do PSM I stopnia im. F. Chopina w Jarosławiu

  do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Jarosławiu


  Kwestionariusz osobowy kandydata

  Dane osobowe kandydata:


   

  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych::   

  Adnotacja lekarza o stanie zdrowia kandydata

  Ze względów bezpieczeństwa na ten moment szkoła nie będzie wymagać obowiązkowej adnotacji lekarza o ogólnym stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie, lub stosownego zaświadczenia lekarskiego. Ten ustawowy wymóg należy jednak spełnić w późniejszym czasie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. Kto już posiada takie zaświadczenie, to należy je zeskanować i dołączyć do wniosku.


  Klazula informacyjna RODO:

  1. 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” 3, 37-500 Jarosław, telefon: 16 621 63 69, email: sekretariat@zpsm.jaroslaw.pl
  2. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów) zbierane są zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 2474).
  3. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach rekrutacji do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu.
  4. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska kandydata w utworzonej liście kandydatów oraz w ogłoszeniu o wynikach przesłuchań wstępnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Oświadczam, że w razie przyjęcia dziecka do szkoły: wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów zawierających wizerunek mojego dziecka na szkolnej stronie Internetowej oraz na innych publikacjach w celu informacji i promocji Szkoły.
  6. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności karnej.
  7. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu będą wykorzystane wyłącznie do celów dokumentacyjnych, organizacyjnych i dydaktycznych szkoły zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (D.U.2019r., poz. 125) i zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).
  Powered by BreezingForms