Wniosek kandydata do PSM II stopnia w Jarosławiu
  Kwestionariusz osobowy kandydata

  Dane osobowe kandydata:


   

  Dane osobowe rodziców / opiekunów prawnych::


   

  Dotychczasowa nauka muzyczna:


   

  Załączniki:


   

  Klazula informacyjna RODO:

  1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydatów do szkoły (a w przypadku przyjęcia do szkoły – uczniów) oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych, a także zebranych w czasie całego procesu kształcenia, jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, ul. Czesławy Puzon ps. „Baska” 3, 37-500 Jarosław telefon: 16 621 63 69, e-mail: sekretariat@zpsm.jaroslaw.pl
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych Krzysztof Wójcikiewicz- kontakt@pida.pl
  3. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów) zbierane są zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 2474), a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a w szczególności przepisy prawa oświatowego.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu motywowania i nagradzania uczniów za ich osiągnięcia poprzez wieszanie na tablicach szkolnych dyplomów i gratulacji, wyczytywanie na uroczystościach szkolnych oraz publikowanie na stronie internetowej szkoły imion i nazwisk, a także
   wizerunków uczniów wyróżnionych za wybitne osiągnięcia edukacyjne, co jest zadaniem realizowanym przez szkołę w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  5. W celu promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego, szkoła może publikować informacje o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, którym Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom
   gminnym, powiatowym, oświatowym.
  8. Administrator danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych może udostępnić dane osobowe takie jak: imię i nazwisko dziecka, informację o osiągnięciach oraz wynikach konkursów Radzie Rodziców działającej przy ZPSM w Jarosławiu w celu realizowania przez Radę Rodziców zadań ujętych w regulaminie Rady Rodziców.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.: w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa; natomiast w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody.
  10. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przez przepisy prawa.
  11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji szkoły.
  13. Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności karnej.
  14. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu będą wykorzystane wyłącznie do celów dokumentacyjnych, organizacyjnych i dydaktycznych szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

   

  Powered by BreezingForms